О Б Я В Л Е Н И Е № 9 / 17. 03. 2017 год

21/3/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
 9 /  17. 03. 2017 год
 
 
           
            Във връзка с  внесеният за процедиране в Община Тутракан  проект:  Подробен устрой-ствен план /ПУП/–изменение  на План за регулация /ПР/  за  урегулирани поземлени имоти  VІІ-146  и VІІІ-145 в кв.26 от действащия ЗРП на с. Старо село, одобрен със Заповед № 436/ 07.11.1990 г. на ОбНС Тутракан, Ви съобщаваме,че изработеният ПУП-ИПР за УПИ VІІ-146 и VІІІ- 145, кв.26 е по искане на собствениците на имотите. От УПИ VІІ-146, кв.26 се преда-ват 638 кв.м. площ  към УПИ VІІІ- 145, като новообразуваните УПИ са:
1.      УПИ VІІ- 146 в кв.26 с площ от 639 кв.м.
2.      УПИ VІІІ – 145 в кв.26 е с площ от 2 454  кв.м.
Запазва се одобрената улична регулация.
 
        
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинте-ресуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската админи-страция .
 
 
 
 
 
                 …..  .…   ….
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан
 
  Изготвил:     __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
 
 
 
 
 
ДС/ТД