У В Е Д О М Л Е Н И Е № 4от 02.03.2017г.

7/3/2017
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
№ 4от 02.03.2017г.
 
           
               На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме  че  е издадено   Разрешение за строеж  6/23. 02. 2017 год.
от Главният архитект на Община Тутраканза строеж на :
 
 
„Ограда за  поземлен имот 73496.501.3354,
УПИ І-3354, кв.135, гр.Тутракан”
 
 
Местонахождение за : гр. Тутракан, ул.Боровец” №6 б
 
 
Разрешението за строеж е издаденона : Толгунай Реджеб Ферадов,
                                                                    гр.Тутракан, ул.»Боровец»
 
 
               На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ  разрешението за строеж заедно с одобрения инвести-ционен проект могат  да бъдат обжалвани по законосъобразност от заинтересованите лица  чрез главния архитект на Община Тутракан  пред началника на РДНСК / регионална дирекция за нацио-нален строителен контрол / в 14 – дневен срок от настоящото съобщение.
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                 / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС / БС