О Б Я В Л Е Н И Е № 5 и 6 / 06.03. 2017 год.

7/3/2017
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  5  /  06.03. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-04-293/06.03.2016г. на Кмета на Община Тутракан е разрешено на Тодор Ангелов Арабаджиев  да  възложи   изработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение на План за регулация /ПР/  в обхват  на собственият му имот №287 в кв.27,  засягащ проектните линии на  урегулирани поземлени имоти  ХІІІ-287, ХІІ-287, ХІ-284 и ХІV-284 в кв.27от действащия Кадастрален и регулационен план на с.Пожарево, одобрен със Заповед №3917/ 28.08.1950г
 
 
 
 
    
 
                                                     Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                                              Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                                              Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                                              /Т. Димитрова /
 
                       
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  6  /  06.03. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-04-294/06.03.2016г. на Кмета на Община Тутракан е разрешено на Румен Стоянов Григоров, Стефка Бойчева Григорова и Йорданка Маринова Великова   да  възложат   изработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение на План за регулация /ПР/  за  урегулиран поземлен имот № VІІ-146  и VІІІ-145 в кв.26 от действащия ЗРП на с. Старо село, одобрен със Заповед №436/ 07.11.1990г. на ОбНС Тутракан.
 
 
 
    
 
                                                     Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                                              Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                                              Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                                              /Т. Димитрова /
 
                       
 
 
 
 
 
ДС/ТД