О Б Я В Л Е Н И Е № 3 / 30.01. 2017 год.

31/1/2017
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  3  /  30.01. 2017 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Шазие Али Ахмед ,  Юсеин Али Черкез и  Хинко Алеков Черкезов  да  възложат   изработване на проект:  Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501. 927от КККР на гр. Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  в  кв. 131 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
    
 
                                                     Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                                              Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                                              Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                                              /Т. Димитрова /
 
                       
 
 
 
ДС/ТД