Прессъобщение

12/12/2016
На 09.12.2016 г., Община Тутракан проведе пресконференция във връзка със стартиране на  проект: „Енергийна ефективност в общински административни сгради -гр.Тутракан”. Проектът се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0060-С01/15.09.2016г. със средства от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет по Процедура  BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“,  Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 848 894,20 лв., от които 1 789 374,20 лв представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и 59 520,00 лв собствен принос.Съфинансиранетоот Европейския фонд за регионално развитиее в размер на  85% от безвъзмездната финансова помощ,а 15 % е  националнотосъфинансиране. Целта на проекта е прилагане на мерки, които допринасят за постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в сградата на Общинска администрацияна ул. „Трансмариска” № 31 и в административни делови сгради на ул. „Трансмариска” № 7 и ул. „Крепостта” № 47 в гр.Тутракан.
 
Пресконференцията започна в 11.00ч. и се проведе в заседателната зала на Община Тутракан, гр.Тутракан. В нея взеха участие служители на Община Тутракан, зам.кметът на общината Елена Балтаджиева, Даниела Гвоздейкова – Кирякова – секретар на Община Тутракан, екипът на проекта, представители на местните медии. Участниците получиха комплект информационни промоционални материали, съдържащ папка, тефтер и химикалка с логото на ЕС и ОПРР 2014-2020, както и  презентация на проекта.
Екипът на проекта представи информация за Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г. по която Община Тутракан е получила финансиране, както и за размера на бюджета на проекта и на финансовата помощ на ЕС. Представени бяха целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговори от  членовете на екипа.
На този етап от реализация на проекта са обявени обществени поръчки за Публичност и визуализация по проекта, Изготвяне на оценка за съответствие, Осъществяване на Строителен надзор, Финансов одит по проекта и Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/. Сключен е договор за дейността „Публичност и визуализация” по проекта.През следващите няколко месеца предстои работа във връзка с избора на изпълнители по обявените обществени поръчки.
 
----------------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------------------
“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Енергийна ефективност в общински административни сгради- гр.Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Прикачени файлове