О Б Я В Л Е Н И Е № 62/15 .12. 2016 год.

15/12/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 62/15 .12. 2016 год.
 
 
 Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на обект: ”Довеждащ колектор, ІІ ”А” до Градска пречиствателна станция за отпадни води / ГПСОВ /  гр.Тутракан”.
Трасето на довеждащия колектор преминава през имот с идентификатор 73496.506.11, с начина на трайно ползване: ”Друг вид земеделска територия”, общинска частна собственост   и  имот с идентификатор 73496.506.675, с начин на трайно ползване:”Полски път”, вид собствност: Общинска публична.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
 На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заитере-суваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администра-ция .
 
 
                                                                                                                             .   .   .   .  .   .  .
                            Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                             Кмет на Община Тутракан
 
 
                                                                                              Изготвил:
                                                                                                                    Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                             /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова/                                                                                  
 
 
 
 
ДС/ТД