О Б Я В Л Е Н И Е № 60 / 13 .12. 2016год.

13/12/2016
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№  60  / 13 .12. 2016год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Стефка Атанасова Добрева, собственик на  поземлени имоти №020147, №020164, №020165 и №020166 от КВС с.Бреница, съгласно Договори за покупко-продажба на недвижими имоти, вписани под №2832, акт 96, т.Х /09.2016 год. и №2597, акт
№138, т.ІХ/26.08.2016г. на Съдия по вписванията е издадена Заповед № РД-04-1663/ 12. 12.
2016 год.на Кмета на Община Тутраканс която е дадено  разрешение за изработване  на проект: Подробен устройствен план /ПУП/  – План за  застрояване /ПЗ/  за поземлени имоти  №020147, №020164, №020165 и №020166 в землището на с.Бреница, местност: Аланджика, с Начин на трайно ползване:Овцеферма.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта на подлежи на оспорване .
 
 
 
 
 
                                                                                                                            ………………………
                        Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                        Кмет на Община Тутракан
 
 
                                                                                                 Изготвил:   __________________
                                                                                                                          /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова -                                                                                                              
                                                                                                                      Дирекция”ИООС”/                        
 
 
ДС/ТД