ПРОЕКТ „Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан” Бенефициент: Община Тутракан - Покана

1/12/2016
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.
ПРОЕКТ
„Енергийна ефективност в общински
административни сгради - гр. Тутракан”
Бенефициент: Община Тутракан
 
ПОКАНА
         Имаме удоволствието да Ви поканим на началната пресконференция по Проект "Eнергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г., сключен между Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" и Община Тутракан, финансиран със средства от Европейски  фонд за регионално развитие /ЕФРР/ на Европейския съюз, чрез Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020". Приоритетнс ос 2 -  "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони". Процедура - "Енергийна ефективност в периферните райони".
Събитието ще се проведе на 09.12.2016г., от 11,00 часа, в заседателната зала на общинска администрация Тутракан  на  адрес: ул. „Трансмариска № 31, ет. ІI.
         На събитието екипът за управление на проекта ще представи целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта. Ще бъде дадена информация за програмата, по която Община Тутракан е получила финансиране, както и за размера на бюджета на проекта и на финансовата помощ на ЕС.
         За допълнителна информация: инж. Красимира Пейчева, тел. 0879835809
„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр.Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”