О Б Я В Л Е Н И Е № 58 / 28 . 12. 2016 год.

6/12/2016
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 58 / 28 . 12. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ съобщава, че е изработенпроект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/за част от улица с о.т.22-21-36 и урегулирани поземлени имоти: І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ в кв.15 от действащия  Кадастрален и регулационен план на с.Търновци, одобрен със Заповед №3649 / 05. 07.1955 год.изработен по  реда на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват до един квартал  и  чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА  по искане на Дирекция ”ОССД” към Община Тутракан.
 
 В 14 - дневен срок  от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
 
 
 
                            Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                            Кмет на Община Тутракан
 
 
                                                                                              Изготвил:
                                                                                                                  Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                              /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова/                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД