С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 56 / 28. 11 . 2016год.

28/11/2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
                                                      № 56  / 28. 11 . 2016год.
( на основание чл.149, ал.1 и чл.131 от ЗУТ)
 
 
                Във връзка с чл.150, ал.3  Ви съобщаваме, че: 
 
1. Е издадено Разрешение за строеж №43/ 24.11.2016 год.за строителство на ”Къща за гости ” от Главния архитект на Община Тутракан на „Благодарност” ЕООД
 
            2. Със Заповед № РД – 04 - 1543/ 24.11.2016 год. на Кмета на Община Тутракан еодоб-рен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация на улици и поземлени имоти, и за режим на застрояване/ИПРЗ/ към  КПИИ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 500. 1564 по КККР на гр. Тутракан;  в  кв. 2 от  Застроителен и регу-лационен план /ЗРП/ на  кв. ”Рибарска махала” Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991год., изработен по  реда на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват до един квартал  и  чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА  с възложител  „БЛАГОДАРНОСТ” ЕООД - гр.Тутракан
 
 
Частите на комплексния проект подлежат на обжалване пред Административен съд -  гр.Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 
 
           Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
           Кмет на Община Тутракан