О Б Я В Л Е Н И Е № 54 и № 55 / 25. 11. 2016 год.

28/11/2016
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   54  / 25.11. 2016 год.
 
 
 
 Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за прокарване  на водопроводно отклонение за обект: Климатизирана  сграда за приемане, почистване, сортиране, охлаждане, съхранение на плодове за пазар в ПИ 015010 в землището на с.Старо село с възложител „Дунав плод” ООД гр.Тутракан .    
            Трасето е проектирано да мине  през ПИ №015001 (Полски път, Общинска публична собственост) и ПИ 015036 (собственост на възложителя). Водопровода е със сервитут по три метра от двете страни и с обща дължина 87,78м.с начало точка на включване в съществуващ водопровод „Етернит”Ф300мм  до границата а ПИ 015010.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
 На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заитере-суваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администра-ция .
 
 
                                                                                                  
                        Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                                 Кмет на Община Тутракан
 
 
                                                                                                            Изготвил:
                                                                                                                       Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                                    /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова  /                                                                                
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 55 /  25. 11. 2016 год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Висъобщава,  че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение на План за регулация /ПР/  за  УПИ ІХ -621, УПИ Х – 621  и  VІІІ - 620 в кв. 41 от  Кадастра-лен и регулационен план на с.Цар Самуил, Община Тутракан.
 
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска-та  администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/  Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация .
 
 
 
                                                                                                   
                    Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                   Кмет на Община Тутракан
 
                                                                                                       Изготвил:
                                                                                                         Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                      /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова/                                                                                  
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД