О Б Я В Л Е Н И Е № 53 /22.11. 2016год.

22/11/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 53 /22.11. 2016год.
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 287по Протокол №15 от 27.10. 2015 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ на „Дунав плод” ООД гр.Тутракан  давъзложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на на водопроводно отклонение за обект”:”Климатизирана  сграда за приемане, почистване, сортиране, охлаждане, съхранение на плодове за пазара в ПИ 015010 в землището на с.Старо село” .
 
 
 
 
 
 
           Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
           Кмет на Община Тутракан
 
 
                                                                                                                 Изготвил:
                                                                                                                    Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                                   /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова /