О Б Я В Л Е Н И Е № 52 / 18 .11. 2016 год.

21/11/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 52  /  18 .11. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито -рията /ЗУТ/ съобщава, че по искане наадв.Елиза Руменова Чолакова – Димитрова от гр.Русе, ул.”Църковна независимост” № 3, упълномощено лице на  Елмаз Рушид Юсуф и Сергюл Осман Юсуф, собственици на  поземлен имот № 621, кв.41 от Кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед № 324 / 1990 год. на ОбНС Тутракан  съгл. нот.
акт с вх.рег.№2264, акт №174, т.V, д.№1010/2003 год. и нот.акт с вх. рег. № 3162, акт №108, т.
ХІ, д.№2035/ 2016год. е издадена Заповед № РД-04-1505 / 15.11.2016 год. на Кмета на Общи-на Тутракан  с разрешение  да възложи изработване напроект:     
Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за  УПИ ІХ -621, УПИ Х – 621  и  VІІІ - 620 в кв. 41 от  Кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил, Община Тутракан.
 
 
 
 
 
                                                                                            Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                                                                                                                   Кмет на Община Тутракан 

Прикачени файлове