О Б Я В Л Е Н И Е № 51 /08. 11. 2016 год.

8/11/2016
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 51  /08. 11. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Стела Димитрова Иванова, собственик на долуописанит имот е издадена Заповед № РД04-1470/ 04.11.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:                             
Подробен устройствен план /ПУП/  –План за регулация /ПР/  за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501.3471 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД–18– 6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 115 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан. 
 
 
 
 
    
 
                                                 Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                                              Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                                              Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                                              /Т. Димитрова /
 
                      
 
 
 
 
 
ДС/ТД