О Б Я В Л Е Н И Е № 46 / 14. 10. 2016год.

14/10/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 46 / 14. 10. 2016год.
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан, Област Силистра  с  Решение № 256 по Протокол № 13 от 10.09. 2016 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  на „БОИЛЛ” ЕООД  с управител Боян Радев Банов да възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият му имот – поземлен имот № 001547 в землището на с.Нова Черна, местност”Геройски пост”,общ. Тутракан, поземлен имот извън границите на урбанизираната  тертория. С ПУП-ПЗ се променя предназначинието на имота  в „Предимно производствена зона”.
 
 
 
 
Кмет на
Община Тутракан: ________________
                          / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл. спец.”ГК”/

Прикачени файлове