О Б Я В Л Е Н И Е № 44 / 11. 10. 2016 год.

11/10/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 44   /  11 . 10. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ съобщава, че е изработенпроект: Подробен устройствен план /ПУП/  -  изменение на План за регулация на улици и поземлени имоти, и за режим на застрояване/ИПРЗ/  за поземлен имот/ПИ/с идентификатор 73496. 500. 1570по КККР на гр. Тутракан;  в  кв.1 от  Застроителен и регулационен план/ЗРП/ на  кв.”Рибарска махала” Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991год., изработен по  реда на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват до един квартал  и  чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА  с възложител  „БУЛКАН – МД” ЕООД-гр.Тутракан.В 14-дневен срок  от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Кмет на
        ОбщинаТутракан: ________________                                                              
                                      / д-р Д. Стефанов /

Прикачени файлове