О Б Я В Л Е Н И Е № 45 / 11 . 10. 2016 год.

11/10/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 45   /  11 . 10. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД - 04 - 1322 / 11. 10. 2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи изработване напроект:     
  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за урегулиран поземлен имот VІІІ-441 и VІІ-441 в кв.84от действащия Застроителен и регу-лационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет Тутракан, съвместно с проект за допълване на Кадастрален и регулационен план с изградените в гореописаните УПИ сгради и трайно материализирани огради  по  искане на Сейдали Алиосман Шакир, живущ в с.Цар Самуил, ул.”Христо Ботев” №53 и Община Тутракан, заинтересувани лица по производството по изменението на плана на гореописа-ните недвижими имоти.
 
 
 
 
                                                                                                            Кмет на
        ОбщинаТутракан: ________________                                                              
                                      / д-р Д. Стефанов /

Прикачени файлове