ЗАПОВЕД №РД – 04 –1053/ 03.08.2016 г.

4/8/2016
ЗАПОВЕД
 
РД – 04 –1053/ 03.08.2016 г.
 
Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан, след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на имота по Акт за частна общинска собственост № 117/29.10.1997 г., намирам, че са налице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което  на основание      чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС,  чл. 81 от НРПУРОИ на ОБС - Тутракан и предвид Констативен протокол с вх.  №ОС – 01-974/01.08.2016 г. и мотиви които сеизразяват в: Йорданка Събчева Стоянова държи гореописания имот без правно основание - без сключен договор за наем на общинския терен с Община Тутракан, върху който е монтирала гаражна клетка. С писмо с изх. № ОС – 01 - 4858/20.07.2016 г., Кметът на Община Тутракан е дал седем дневен срок  на Йорданка Събчева Стоянова да освободи доброволно държания без правно основание общински недвижим имот.            На 01.08.2016 г. служители от общинска администрация Тутракан са установили и констатирали в протокол с вх. № ОС – 01 - 974/01.08.2016 г., че въпросният имот не е освободен от монтираната гаражна клетка и продължава да се държи без правно основание. Ето защо, мотивиран от горното, считам че по отношение на Йорданка Събчева Стоянова от гр. Тутракан с адрес ул. ”Гео Милев” №27, бл. ”Пирин” - 2, вх.А, ет.2, ап.5, следва да се осъществи производство по принудително изземване на общински терен по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, частна общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификационен № 73496.501.3460 по КК, с площ от 15,00 кв. м., находящ се в гр. Тутракан, ул. ”Гео Милев” №27 /околоблоковото пространство на бл. ”Пирин” - 2/ за който има съставен АОС № 117/29.10.1997 г./, ОТ ЙОРДАНКА СЪБЧЕВА СТОЯНОВА с постоянен адрес: гр. Тутракан,                      ул. ”Гео Милев” №27, бл. ”Пирин” - 2, вх.А, ет.2, ап.5, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦЕТО ДЪРЖИ ИМОТА БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.
            ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО - уведомяване на заинтересованата страна  по реда на чл. 61 от АПК, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот на комисия по т. V от настоящата заповед.
            ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 7 /седем дневен срок, считан от датата на връчване на настоящата заповед.
            ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – след изтичане на срока за доброволно изпълнение.
            V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва:
Назначавам комисия в състав:
Председател: Константин Стоянов - юрисконсулт – Община Тутракан
 
 
Членове:
1. Георги Чобанов – гл. експерт „ИДЛ” -  Община Тутракан
2. Петьо Стойчев – старши счетоводител - Община Тутракан
3. Румен Илинколов – домакин - Община Тутракан
4. Сенами Рашид – гл. експерт ”Стопански дейности” - Община Тутракан;
 
Резервни членове:
1.      Цветелина Георгиева – н – к отдел „ПНОП” – Община Тутракан
2.      Борислав Димов – директор дирекция „ОССД” – Община Тутракан;
 
Възлагам на комисията следните задачи: в случай, че лицето Йорданка Събчева Стоянова не изпълни доброволно настоящата заповед в посочения срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта. За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота и на движимото имущество - по вид и количество, както и размера на направените разходи.
Описаното движимо имущество да се приеме на съхранение в склад на Община Тутракан, за чието правилно съхранение последната не носи отговорност.
            VІ. Разходите по изземване на имота са за сметка на Йорданка Събчева Стоянова, които ако не бъдат платени доброволно се събират по съдебен ред.
На основание чл. 65 от ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Силистра, в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тутракан. Обжалването не спира изпълнението на акта.
Заповедта да се връчи на Йорданка Събчева Стоянова от гр. Тутракан,                         ул. ”Гео Милев” №27, бл. ”Пирин” - 2, вх.А, ет.2, ап.5, по реда на чл. 61 от АПК.
Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУП гр. Тутракан за съдействие при нейното изпълнение.
Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан и да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан.
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията по изземване на общинския имот при Община Тутракан за сведение и изпълнение.
VІІ. Контролът по изпълнение на заповедта, възлагам на Милен Маринов – зам. кмет на Община Тутракан.
 
 
Кмет на Община Тутракан:……ПП………………
                                                   /д-р Д. Стефанов/

Прикачени файлове