З А П О В Е Д № РД– 04 - 1039/01.08.2016 г.

4/8/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД– 04 - 1039/01.08.2016 г.
 
              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба и Решение № 227 по протокол № 11 от 21.07.2016год. на ОбС - Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ  се в с. Нова черна,                       общ. Тутракан, кв.36, УПИ-XIV-550, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1050,00 кв. м., за засаждане на зеленчукови култури за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 5.25 /пет лева и двадесет и пет ст./.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит / в 14 / четиринадесет / дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 26.08.2016 год. от 08.30часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
5. Размер на стъпка при наддаване: 0,50 ( нула лева и петдесет стотинки) лв.
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 05.08.2016 г. до  16.00ч. на 25.08.2016 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.3Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            8.Краен срок за подаване на тръжните документи– до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация, както следва:
            -Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Процедурата и сключване на договора ще се проведе по реда на РазделI Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.  
3. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
4. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
5. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 02.09.2016 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,             код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 29.08.2016 г. до 16.00ч. на 01.09.2016 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 29.08.2016 г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ           ПП
                              /Кмет на Община Тутракан/
 
 
 
 
 Изготвил:
Гл. експерт ”СД”  /инж. С. Рашид/
                                                                      

Прикачени файлове