З А П О В Е Д № РД-04-793/08.06.2016г.

21/6/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-793/08.06.2016г.
 
       На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА,  чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/  и Решение №136 по Протокол №7от 24.03.2016г. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
 1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земяс площ от 1193,00 кв.м. и  идентификатор № 73496.504.485 местност «  Зад болницата», с начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, категория при неполивни условия IV /четвърта/ находящ се в  гр. Тутракан, общ. Тутракан,  по  КК на гр. Тутракан, съгласно АОС № 1872/22.06.2015г.,  при съседи:   № 73496.504.501; №73496.504.480; №73496.504.486; №73496.8.90; №73496.504.484, при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена – 690,00 лв./ шестстотин и деветдесет  лева /.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл.66ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445600 в ЦКБ АД, клон Русе.
2.Специални условия няма.
3.Търгът да се проведе на 07.07.2016 год. от 09,00часав Заседателната зала на Община Тутракан.
            4.Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSFв ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 16.06.2016 г. до 16.00 ч. на 06.07.2016 г.
5.Размер на стъпка при наддаване: 50,00 лв. /петдесет лева/.
6.Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.: 0866/60628.
            7.Други тръжни условия:
7.1.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към Информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе в срок от 16.06.2016 г. до 16.00 ч. на 06.07.2016 г.
7.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
            7.2.1.Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга следните документи:
            - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            - Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник.
            - 7.2.2.Кандидатите физически лица прилагат към заявлението за участие в търга следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник.
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4.Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
            8.Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1.Тръжна документация, както следва:
            - Заповед за провеждането на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
            - Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
            - Проекто-договор;
            - Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00 ч. на деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 14.07.2016 г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 08.07.2016 г. до 16.00 ч. на 13.07.2016 г. Депозитът за участие в повторния търг, в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 08.07.2016 г. до 16.00 ч. на деня, предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на повторния търг, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
 
 
 
                                                                          д-р Димитър СтефаноВ, П/П
                                                                                                       кмет на община Тутракан 

Прикачени файлове