Свободни работни места за длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

19/1/2016
ОБЯВА
I.Община Тутракан обявява свободни работни места за длъжностите за предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0042-C001 “Независим живот за гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020
 
·         Социален асистент
·         Домашен помощник
Деностите, които ще се предоставят, са:
-          Дейности за лична помощ, услугата включва поддържане на личната хигиена; помощ при хранене;помощ при вземане то на предписание  от лекар, лекарства; помощ при рехабилитационни и други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и други;
-          Дейности за социална подкрепа и социално включване, като:помощ в общуването и осъществяване на социални контакти; придружаване при посещение на кино, театър, изложби, концерти и др.; помощ при писане на писма, заявления, подаването им в съответната институция и всякаква друга дейност изразена в социалната работа с представителите на целевата група;
-          Комунално-битови дейности: пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителя; извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др..
 
1.Изисквания към кандидатите
 • Безработни лица с местоживеене в община Тутракан
 • Физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и вузраст по реда на чл. 68 от КСО
 • Умения за работа в екип
 • Комуникативност
 
2. Необходими документи за кандидатстване
 1. Заявление  за постъпване на работа (по образец)- Приложение №1, което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде получено  на място.
 2. Копие от документ за самоличност и оригинал за справка
 3. Автобиография
 4. Свидетелство за съдимост
 5. Медицинско свидетелство за работа
 6. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка
 7. Копие от трудова книжка
 
3. Срок за подаване на документите – от 19.01.2016 до 29.01.2016 година
 от 8.00- 16.30 часа в общинска администраци гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
 
 
4. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа
 1. Оценка по документи
 2. Интервю
 
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община Тутракан и на саита на общината.
Интрвюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 2.02.2016 година от 9.00часав Заседателната зала на общинска администрация.
 
II. Община Тутракан обявява прием на документи за ползване  на почасови социални услуги  Социален асистент/ Домашен помощник в Звено за почасови услуги  в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0042-C001 “Независим живот за гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.
 
1.      Изисквания към кандидатите
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
 
2.      Необходими документи за ползване на социалните услуги от кандидатите за потребители
 
·         Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител(по образец)
·         Приложение №2, което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде получено на място;
·         Копие от документ за самоличност  и оригинал за справка;
·         Копие от личен амбулаторен картон , при наличие на такъв и оригинал за справка;
·         Копие от решение на ЕЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;
·         Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);
·         Други документи по преценка на доставчика.
 
2. Срок за подаване на документите – от 19.01.2016 до 29.01.2016 година
 От 8.00- 16.30 часа в общинска администрациягр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
3.      Подбор на кандидатите за потребители
 
Подборът на лицата, които ще ползват услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще става след проучване на потенциални потребители, въз основа на Карта за оценка на потребностите, изготвена от експертен състав Координатор проект и Консултант подбор.
 
Списъкът на кандидат-потребителите на социални услуги, предоставяни по проект „Независим живот на гражданите на Тутракан,”, според получената крайна оценка на потребностите,ще бъде  обявен на информационното табло в сградата на община Тутракан и на електронната страница на Община Тутракан, в раздел „Обяви и съобщения”.
 
Повече информация можете да получите в  общинска администрациявсеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в стая № 22 и 23 или на телефон 0866 60 621.