ОБЯВЛЕНИЕ № 50/26.06.2014год.

27/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  50  / 26. 06. 2014год.
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.3от ЗУТ е изработен:
            Подробен устройствен план  /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ в обхват на имот  № 73496. 19.270 по КК и КР на гр.Тутракан - имот извън границите на урбанизираната територия,  собстве-ност на  „ГОЛД КРОУН” ЕООД гр.Тутракан, представлявано от Мариан  Ангелов Ганев.   С него е осигурена устройствена основа за застрояване на имота  след промяна предназначението му за неземеделски нужди – за Производствени и складови  дейности, свързани с производството, съхраняване и преработка на селскостопанска продукция.
          Допустимото застрояване е посочено с ограничителни линии на застрояване, разположени на по 3,00 м. от всички граници на имота,  с изключение на част от западната  граница, където линията е съобразена със сервитута на ел. провода, достигащ почти до средата на тази граница.   
          Показателите за застрояване  са посочени в матрица и таблица към графичната част на проекта.  Достъпът е осигурен от полски път от северната страна на имота и от благоустроен път от южната страна на имота.
             Приложено е Решение № К-3 / 17.юни. 2014 год. на Министерството на  земеделието и храните  на Областна Дирекция”Земеделие” – Силистра. 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтере-сованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
                                                                 Кмет на
                                                                Община Тутракан: ____________
                                                                                        /д-р Д. Стефанов /  
 
                                                             Гл. спец.”ГК”: ____________   
                                                                                       / Т. Димитрова /        
 
 ДС/ТД