ОБЯВЛЕНИЕ №49/26.06.2014год.

27/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  49  / 26. 06. 2014год.
 
Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен:
             Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП / за елементите на тех-ническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за външно ел. захранване и  външно водопроводно захранване на имот с идентификатор 73496.19.270  от КККР гр.Тутракан, собственост на  „ГОЛД КРОУН” ЕООД гр.Тутракан, представлявано от Мариан  Ангелов Ганев. 
              Външното кабелно захранване е с начало в точка №1(СБС №44), която е разположена в ПИ №73496.20.8 и завършва в точка №4 (КШ) в ПИ №73496.19.270. Общата дължина на проектното трасе е 277,19 м.
   Външното водопроводно захранване е с начало в точка №1(съществ.АЦ Ф 80 мм.), която е разположена в ПИ №73496.19.253 и завършва в точка №4 (ВШ) в ПИ №73496.19.270.  Общата дължина на проектното трасе е 183, 01 м
             Приложено е Решение № КЗЗ-12/ 18.06.2014 год. на Министерството на земеделието и храните, Комисия за земеделските земи.
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  За-интересуваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
                                                                       Кмет на
                                                                    Община Тутракан: ____________
                                                                                                       /д-р Д. Стефанов / 
 
 
                                                                     Гл. спец.”ГК”: ____________   
                                                                                              / Т. Димитрова /        
 ДС/ТД