Заповед №2444/18.10.2013г.

28/10/2013
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№2444/18.10.2013г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №393 по Протокол №31 от 12.09.2013г. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран  поземлен имот  с площ от 239(двеста тридесет и девет) кв.м. находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.10, по плана на „Рибарска махала” от 1991г.,  ул.„Рибарска” № 51  с идентификатор № 73496.500.1302/седем, три, четири, девет, шест, точка, пет, нула, нула,точка, едно, три, нула, две/   по КК  от 2008г. по КК от 2008г., съгласно акт за частна общинска собственост № 1434/20.03.2013г, при граници и съседи на имота: С – поз. имот № 73496.500.855; И– поз. имот № 73496.500.842; ЮИ –  поз. имот № 73496.500.1304; Ю- поз. имот № 73496.500.1303; ЮЗ- поз. имот № 73496.500.1301; З –улица  №73496.500.851; СЗ- улица № 73496.500.840, при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена – 4 302,00 лева /четири хиляди триста и два  лева/ с включено ДДС ;
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе;  
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 19.11.2013год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 24.10.2013г. до  16.00ч. на 18.11.2013г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 400,00лв. ( четиристотин лева)
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 24.10.2013г.  до  16.00ч. на 18.11.2013г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            -  Удостоверение за липса на задължения към Общината;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - удостоверение за липса на задължения към Общината;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 26.11.2013г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 20.11.2013г. до 16.00ч. на 25.11.2013г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 20.11.2013г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
                                                                              
                           Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ  П/П
                                                                                             /Кмет на Община Тутракан/