Разрешение за строеж № 37 / 18.12.2012г.

18/12/2012
РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА   СТРОЕЖ
№ 37 / 18.12.2012г.
В СИЛА ОТ ……п/п…….….
/ арх. Ж. Бучуковска/
 
Настоящето се издава на : „БОИЛЛ ” ЕООД, ЕИК 201461397
                                               с.Нова Черна, ул. „Александър Стамболийски” №4
                                               с управител Боян Радев Банов, ЕГН ------------------
в качеството на възложител съгласно:  
            1. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  вписан в службата по вписваният
                към РС-Тутракан с вх.р. № 2358, акт № 13, т.ІХ, д.№ 1593 / 28.07.2011г.
            2. Заповед за учредяване на ограничено вещно право  вписана в службата по вписваният
                към РС-Тутракан с вх.р. № 4088, акт № 185, т.ХІІІ / 28.11.2012г.
           3. Договор за учредяване на ограничено вещно право  от 04.12.2012г.
                           
да извърши строителство на:
 
„Външно ел. захранване с ЕК 20 кV от съществуващ СБС №3 от
ВЕЛ „Нова Черна”, ЕПО ТП 6 до БКТП 1х630 кVА, 20 / 0,4кV”
 
Строежът е І -ва категориясъгласно  чл.13, ал.1и ал.2 от Наредба № 1 от  30.07.2003г. за номенклатурата  на видовете строежи и чл.137, ал.4 от ЗУТ
 
Местонахождение :с.Нова Черна, общ.Тутракан, местност „Баир Сартъ” п.и.050244, ЕКТТЕ 51956
 
Разрешението за строеж се издава  на основание: чл.148,ал.1 , 2 и 4, чл.152, ал.1 от  ЗУТ  във
                                                                                           връзка с чл.193, ал.7 от ЗУТ
                                                                     
Въз основа на: 
1. Заявление с вх.№ УТ – 8582 / 06.12.2012г. за одобряване на инвестиционен проект
2. Платена такса 69,03 лв. с кв.№ 79304В-АД- 8523 /06.12.2012г.Русе ИРМ Тутракан
3. Заявление с вх.№ УТ – 8904/ 18.12.2012г. за издаване на разрешение за строеж
4. Платена такса 92,04 лв. с кв.№ 79304В-АД- 8524 /06.12.2012г.Русе ИРМ Тутракан
5. Заповед № 856/08.06.2011г. за одобряване на ПУП-План за застрояване и Решение № 198 по
     Протокол № 15 от 27.09.2012г на Общински съвет Тутракан
6. Съгласуван и одобрен на  18.12.2012г. инвестиционен проект от главния архитект на  Община 
    Тутракан  по части : „Архитектура”, „Конструкции”, „Електро”, „Пожарна безопасност”, и „ПБЗ”   
7. Комплексен доклад за оценка на съответствие на проектната документация със съществените
    изисквания към строежите изготвен от  “СТРОЙКОНТРОЛ-Р” ООД , гр.Русе, ул.”Борисова” № 44б
    ЕИК 117653284, Лиценз № ЛК-000498 / 28.02.2006г. от МРРБ и продължение на лиценза от
    25.01.2011г. съгласно заповед№РД-02-14-31 от 25.01.2011г.представлявано от инж.Росица Петрова
    Димитрова. 
8. Становище с изх.№ 212-00-53 / 05. 12. 2012г. За съответствие на инвестиционен проект с
     правилата и нормите за пожарна безопасност 
9.  Становище на РИОСВ - Русе с изх.№ 821 / 30. 01. 2012г.  
10.  Договор с изх.№С11-5264-С12-5238 / 10.09.2012г. за присъединяване на обект на потребител
       към електроразпределителната мрежа
 
11. Решение № К33-12 от 08.06.2012г. за промяна предназначението на земеделски земи за
      неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в
      земеделски земи
  
Строителството да се извърши при следните условия:
1. Отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета и храсти с историческо значение може да се извърши само след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото. 
2.  За премахване на дървета, обявени за природни забележителности или намиращи се на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, де се осигури  писмено разрешение от органите на Министерството но околната среда и водите.
3.   Да се сключи договор за упражняване на строителен  надзор  ( за строежите от първа до четвърта категория)
                4.  Да се открие строителна площадка и да се определи строителна линия и ниво, за което да се състави протокол .
5.    Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква -  преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните
контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В скучайте, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален
строителен контрол. За специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.  
6.  В три дневен срок от завършване на СМР по фундаментите на строежа да се поиска от общинската администрация извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.
7.   За строителна площадка да се използват тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна, съгласно ПБЗ, разпоредбите на общинския съвет и след заплащане на определени такси.
8. Строителната площадка да се огради и да се поставят информационни табели, съгласно чл.157, ал.5 от ЗУТ
9. При разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за започването на строежа възложителят да уведоми общинската администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.
              10.  Разрешава се изпълнението на временните строежи, описани в ПБЗ.
              11.Да се оползотвори хумусния земен слой.,
              12.  Да се премахнат заварените строежи, невключени в режима на застрояване, най-късно до завършване на строежа
              13. След издаването на разрешението за строеж при изпълнение на  строителството се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.
               14. След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхват на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 от ЗУТ са недопустими. Съществените отклонения се допускат, ако са сред посочените в чл.154, ал.2,т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ  по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в настоящото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
 
 
Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на регионален отдел „Национален строителен контрол” – Силистра, РДНСК - северен централен район  в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
               Разрешението за строеж влиза в сила при спазване условията на чл.156, ал.1 от ЗИДЗУТ
 
 
 
 
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН :………П/П…………
                                                                                                                                           / арх. Ж. Бучуковска