ЗАПОВЕД № РД-04-1143/ 25.08.2015год

28/8/2015

 ОБЩИНА   ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
ЗАПОВЕД
№ РД-04-1143/ 25.08.2015год.
 
         Във връзка с подадена жалба  служители от Община Тутракан направиха оглед на строеж : паянтова жилищна сграда застроена в поземлен имот №73496.500.1679 по КК и КР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год., в кв.21 по План за  регулация на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на  ОНС-гр.Силистра.
         Собственик на строежа  са Н-ци на Николина Иванова Гемеджиева съгл. н.а.№73 от 09.03.1964год.
         Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол №2/24.08.2015год.
След като се запознах с обстоятелствата и състоянието на строежа, считам,че същият следва да се премахне поради следните причини : заради естествено износваненасградата тя е негодна за използване, застрашена от самосрутване и на основание чл.195,ал.6 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/
 
О Д О Б Р Я В А М
 
         Протокол №2/24.08.2015год. и нареждам премахване на строеж : паянтова жилищна сграда застроена в поземлен имот №73496.500.1679 по КК и КР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год., в кв.21 по План за  регулация на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на  ОНС-гр.Силистра.
         Срок за изпълнение : до 30.09.2015год.
         Настоящата заповед да се доведе до знанието на наследниците по установения законов ред.
         Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Тутракан  по реда на Административнопроцесуалния кодекс и съгласно чл.217,ал.1,т.9 ЗУТ подадената жалба не спира изпълнението и.
 
 
                                    КМЕТ НА
                             ОБЩИНА ТУТРАКАН:
                                                                            / д-р Д.Стефанов/