З А П О В Е Д № РД-04-1106/ 18.08.2015 г.

20/8/2015

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

              7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 

 
 

           
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-1106/ 18.08.2015г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 871по Протокол № 63от 30юли 2015 г.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/ стопански години за землищата на с. Антимово, с. Белица, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Дунавец, с. Преславци, с. Пожарево,с. Старо село,  с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Шуменци и гр. Тутракан.
            2. Обект на търгаса земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в списък – приложение по землища, неразделна част от настоящата заповед.
            3. Търгът да се проведев Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракн, ул. „Трансмариска”№ 20 на:
            3.1. 11.09.2015 г. от 09.00 часа за землище с. Нова Черна; за землище с. Старо село;
            3.2. 11.09.2015 г. от 11.00 часа за землище с. Дунавец;  за землище с. Цар Самуил;
            3.3. 14.09.2015 г. от 9.00 часа за землище с. Антимово; за землище с. Търновци; за землището на с. Преславци;
            3.5. 14.09.2015 г. от 11.00 часа за землище с. Белица; землище с. Варненци и землище с. Шуменци;
            3.4. 14.09.2015 г. 14.00 часа за землище с. Пожарево, землище гр. Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък – приложение и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
5. Размер на стъпка при наддаване:стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък – приложение.
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN– BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1.Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 20.08.2015г. до 16.00ч. на 10.09.2015г.;
8.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9
            8.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2015г. или посочване на ЕИК;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2015 г.;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
            8.4. Кандидатите – физически лица,прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            9. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 10.09.2015 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
            10. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел Iт.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 10.09.2015 г., в информационния център на Община Тутракан;
            4. Дата за провеждане на повторени търгове– при неявяване на кандидати, повторени търг да се проведе на 21.09.2015, 23.09.2015,в часовете посочени в т.3 раздел Iв заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 18.09.2015г. Краен срок за подаване на тръжна документация
до 16.00 часа на 18.09.2015г         
           
д-р Димитър Стефанов П/П       
   Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове