З А П О В Е Д №РД-04-926/29.06.2015г.

1/7/2015
ОБЩИНА        ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
     З  А  П  О  В  Е  Д      
№РД-04-926/29.06.2015г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №824 по Протокол №61 от 28.05.2015год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот – частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.2 с основна площ от 11,36 кв.м. и спомагателна площ от 10,24 кв.м.,  находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север – зид към имот №73496.501.2304, изток – зид към обект № 73496.501.2304.7.3, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад–зид към обект с №73496.501.2304.7.7,  с предназначение за  предоставяне на услуги-битови, фризьорски, бръснарски, шивашки, обущарски,  за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 40,04 лв./четиридесет лв. и четири ст./  без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ и начислен ДДС в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 23.07.2015год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
5. Размер на стъпка при наддаване : 4,00(четири) лв.
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
          7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция «Общинска собственост»  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 02.07.2015г. до 16.00ч. на 22.07.2015г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
         7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
        - заверено от кандидата копие от ЕИК;
        -  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
        - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
-  имат задължения към община Тутракан
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 22.07.2015г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждане на търга;
-          Копие на скица/ схема на имота;
-          Копие на Акт за общинска собственост;
-          Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
-          Проекто-договор;
-          Образец на заявлението за участие в търга.
-          Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, ОЦУИГ
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 30.07.2015г. от 9,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят Дирекция «Общинска собственост», срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 24.07.2015г. до 16.00ч. на 29.07.2015г.
 
                                                                                                         
 
 
                                                                                      д-р димитър стефанов  П/П
                                                                                       Кмет на Община Тутракан