№ РД – 04 - 785 / 29.05.2015 г.

29/5/2015
                ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
              Тел.: 0866/ 60621               e-mail: tutrakan@b-trust.org
                Факс: 0866/ 60636              7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
 
 
 
 

 

З А П О В Е Д
 
№ РД – 04 - 785 / 29.05.2015 г.
Гр. Тутракан
 
 
 
 
 
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, както и във връзка с чл. 19, ал. 1 от същата наредба,
 
ЗАБРАНЯВАМ:
 
            Преместване, отсичане, изкореняване, кастрене на клони и увреждане на дълготрайната декоративна растителност – дървесни екземпляри с видова принадлежност „Липа” – „Tilia” и др., собственост на Община Тутракан, без издадено разрешение за това по установения административен ред.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам:
  1. За територията на гр. Тутракан и прилежащото към града землище – на Заместник - кмета по инфраструктурата, опазването на околната среда, общинската собственост и финансите на Община Тутракан;
  2. За територията на селата от Община Тутракан и прилежащите към тях землища – на Кметовете и Кметските наместници по места.
           
            Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на обществеността посредством разгласяване чрез средствата за масово осведомяване и публикуване на официалната интернет-страница на Община Тутракан.
 
 
 
 
 
 
Кмет на Община Тутракан: ....................................
 /д-р Д. Стефанов/