№ РД – 04 - 495 / 27.05.2015 г.

29/5/2015
                                 ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
              Тел.: 0866/ 60621               e-mail:tutrakan@b-trust.org
                  Факс: 0866/ 60636              7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
 
 
 

 

З А П О В Е Д
 
№ РД – 04 - 495 / 27.05.2015 г.
Гр. Тутракан
 
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите и ПМС № 182 от 24.07.1996 г., Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, във връзка с подобряването на организацията и координацията по водно спасяване, осигуряване безопасността на хората и предотвратяването на водни инциденти,
 
НАРЕЖДАМ:
 
  1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни площи на територията на общината.
 
  1. Кметствата и собствениците /наемателите/ на водни площи в общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички открити канали, язовири и микроязовири, както и бреговата ивица на р. Дунав.
 
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
 
  1. Поставените знаци да са на разстояние не по – голямо от 500 м. по протежението на водния обект, да бъдат поставени по пътеките, по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат конкретните причини за забрана на къпането и плуването /голяма дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи, замърсена вода и др./. Унищожените или повредени табели незабавно да се подменят.
 
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
 
  1. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по – голяма от 120 см..
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
 
  1. Директорът на РГС – гр. Русе да разпореди патрулиращите служители в района на кейовата стена да контролират спазването на забранителните знаци по нея.
 
Отг.: Директор на РГС – гр. Русе
Срок: постоянен
 
            Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове и кметски наместници по населени места, собственици и наематели на водни площи за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Комисията по водноспасителната дейност към общината.
 
           
 
Кмет на Община Тутракан: …………………..
/д-р Д. Стефанов/