ЗАПОВЕД № РД-04-521 / 21.04.2015год.

18/5/2015
 

 ОБЩИНА        ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
ЗАПОВЕД
РД-04-521/ 21.04.2015год.
 
         Във връзка с подаден сигнал  е назначена комисия за обследване на строеж : паянтова жилищна сграда застроена в поземлен имот №73496.501.1663по КК на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6 /2008год., в кв.19по План за  регулация на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на  ОНС-гр.Силистра.
         Собственик на строежа  е  „НЮ ОРИОН”ООД съгл. н.а. №161, том ІІІ, рег.№2749, дело №466 вписан в Служба по вписванията към Р.с.Тутракан с вх.рег.№2867, акт 117, том ХІ, дело №2079 на 13.10.2010год.
         Резултатите от проверката са отразени в Констативен протокол №1/21.04.2015год.
След като се запознах с обстоятелствата и състоянието на строежа, считам, че същият следва да се премахне поради следните причини : заради естествено износваненасградата тя е негодна за използване, застрашена от самосрутване и на основание чл.195,ал.6 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/
 
О Д О Б Р Я В А М
 
         Протокол №1/21.04.2015год.на комисията, назначена със Заповед №РД-04-514/21.04.2015год. и нареждам премахване на строеж  : паянтова жилищна сграда застроена в поземлен имот №73496.501.1663 по КК на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год., в кв.19 по План за регулация на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на  ОНС-гр.Силистра.
         На основание чл.196, ал.1 от ЗУТ
 
         О П Р Е Д Е Л Я М
 
         Собственикът  „НЮ ОРИОН” ООД, адрес и седалище гр.Варна, кв.”Чайка”, бл.50, вх.Г, ап.76, ЕИК 148110596  в срок до 22.05.2015год. да извърши премахването за своя сметка, при спазване на общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните  актове по неговото прилагане.
         В случай че премахването не бъде извършено от собственика в определения срок за доброволно изпълнение, то ще бъде изпълнено от общината за сметка на собственика.
         Настоящата заповед да се доведе до знанието на собственика по установения законов ред.
         Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Тутракан  до Окръжен съд Силистра в 14-дневен срок от съобщаването и,като  съгласно чл.217,ал.1,т.9 ЗУТ подадената жалба не спира изпълнението и.
 
 
 
      
                                    КМЕТ НА
                             ОБЩИНА ТУТРАКАН:
                                                                            / д-р Д.Стефанов/      
 
 
 
 
Изготвил:               
Мл.експерт ”СКИД” инж.Р.Венкова-Гюмишева