Заповед № РД – 04 - 172 / 09.02.2015 г.

19/2/2015
 
З А П О В Е Д
 
№ РД – 04 - 172 / 09.02.2015 г.
Гр. Тутракан
 
 
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, предвид постъпили в Община Тутракан предложения от директора на ТПДГС „Тутракан” с рег. индекси № ОС – 01 - 607 /  27.01.2015 г. и №  ОС – 01 – 752 / 02.02.2015 г.,
 
 
ЗАБРАНЯВАМ:
 
 
1.      Пашата без предварително издадено позволително за паша, издадено от ТПДГС „Тутракан”, след заплащане на целогодишна такса за това.
2.      Пашата на селскостопански животни в горските територии без пастир.
3.      Нощната паша на селскостопански животни в горските територии.
4.      Пашата в Държавния горски разсадник - с. Търновци.
5.      Пашата в Полезащитните горски пояси и Държавния горски пояс “Демир баба” – започващ от землището на с. Старо село и продължаващ до землището на с. Стефан Караджа.
6.      Пашата на селскостопански животни в защитена местност “Калимок - Бръшлен”, започваща от гр. Тутракан /фабрика Славянка/ до с. Д. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.
7.      Пашата на селскостопански животни в ивица “Дига - Бряг” по поречието на р. Дунав и островите по нея.
8.      Пашата в ДГ “Бобла” /Заповед № 20 от 02.04.2004 г. на Директора на РДГ – Русе/, която е обособена като дивечовъден участък, стопанисван от ТПДЛС “Каракуз” – гр. Дулово.
9.      Пашата в горски култури и насаждения, които не са склопени и са с височина по – малка от 3 м..
10.Пашата в подотделите в землищата на с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Сяново, с. Старо село, с. Шуменци, с. Варненци, с. Бреница, с. Белица и гр. Тутракан съгласно приложения списък.
 
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Милен Маринов – Заместник - кмет по инфраструктура, опазване на околната среда, общинска собственост и финанси на Община Тутракан.
.
            Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Приложение към настоящата заповед: списък по точка 10.
 
 
 
Кмет на Община Тутракан: ………П/П……..
ДС/ВТ                                                                                                        /д - р Д. Стефанов/
 

Прикачени файлове