Обявление № 67 / 12. 09. 2014г.

12/9/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  67 / 12. 09. 2014г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  10.09.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект закомин”
 
Местонахождение:квартал – 57, УПИ VІІ- 1947 по плана за  регулация на гр.Тутракан
 
Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Сава Огнянов” №13
 
Визата е издадена на : Виктория Георгиева Станева
                                      гр.Тутракан, ул. „Сава Огнянов”№13
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :………П/П…….
                                                                                                                                            / д-р Д. Стефанов  /