Обявление № 30/ 29. 04. 2014 год.

30/4/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  30/  29. 04. 2014 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, чесъс Заповед №РД-04-479/ 29.04.2014год. на Кмета на Община Тутракан е разрешено да се възложи изработване  на проект:
          Подробен устройствен план /ПУП/  – План за застрояване/ПЗ/в обхват на соб-ственият му поземлен имот  с идентификатор 73496. 104. 105, в местност ”Баша”, с трайно предназначени на територията ” Урбанизирана” и начин на трайно ползване”За животно-въдна ферма” по Кадастрална карта /КК/ на гр.Тутракан.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Кмет
                                                                                                      на Община Тутракан: ___П/П____
                                                                                                                                        / д-р Д.Стефанов /