Заповед № РД-04-306 / 18.03.2014г.

18/3/2014
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-306 / 18.03.2014г.
 
Д-р Димитър Венков Стефанов- Кмет на Община Тутракан, след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на лицето Господин Иванов Димчев и договор № 147/ 14.02.2013г., намирам, че са на лице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което  на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС,  чл. 81 от НРПУРОИ на ОБС- Тутракан и предвид Констативен протокол с вх.  № 1  /05.03.2014г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, частна общинска собственост, а именно: резервно жилище, представляващо апартамент №5 с идентификато № 73496.501.2849.5.5. по КК на гр. Тутракан, ул. „Сакар Планина” № 10, бл.Възход ІІ, вх.Д, ет. 2, състоящо се от дневна, кухня и сервизни помещения с полезна площ от 34,84 кв.м. и избено помещение № 5 с площ от 3,29 кв. м., съгласно АОС №1244/05.06.2012г
ОТ ГОСПОДИН ИВАНОВ ДИМЧЕВ  с постоянен адрес гр. Тутракан, ул. „ Васил Левски”  № 7, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦЕТО ДЪРЖИ ИМОТА БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.
Мотивите ми за това са следните: Господин Иванов Димчева   е наемател на общинско жилище с договор 147/14.02.2013г. Срока на договора е изтекъл на  14.02.2014г. Лицето има натрупани задължения от наем в размер на 224,91лв без законовите лихви. На 05.03.2014г. служители от общинска администрация Тутракан са установили и констатирали в констативен протокол с . № 1/05.03.2014г., че Господин Иванов Димчев не е освободил жилището, а договор № 147/14.02.2013г е с изтекъл срок.  
 Ето защо, мотивиран от горното, считам че по отношение на Господин Иванов Димчев от гр. Тутракан с  постоянен адрес гр. Тутракан, ул. „ Васил Левски”  № 7 следва да се осъществи производство по принудително изземване на общинско жилище по реда на  чл. 65 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. чл.33а /1/ т.1
 
            ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО- уведомяване на заинтересованата страна  по реда на чл. 61 от АПК, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот на комисия по т. V от настоящата заповед.
            ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ- 14/ четиринадесет дневен срок, считан от датата на връчване на настоящата заповед.
            ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ- след изтичане на срока за доброволно изпълнение.
            V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва:
Назначавам комисия в състав:
Председател: Борислав Димов – Директор дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”;
Членове:
            1. Цветелина Георгиева – юрисконсулт на Община Тутракан
2. Антоанета Петрова – гл. експерт „ОСФ”
3. Сенами Рашид  – гл. експерт „СД”
4. Младен Генов –мл. експерт
Възлагам на комисията следните задачи: в случай, че лицето Господин Иванов Димчев не изпълни доброволно настоящата заповед в посочения срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта. За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота и на  имуществото - по вид и количество, както и размера на направените разходи.
Описаното  имущество да се приеме на съхранение в склад на Община Тутракан, за чието правилно съхранение последната не носи отговорност.
            VІ. Разходите по изземване на имота са за сметка на Господин Иванов Димчев, които ако не бъдат платени доброволно се събират по съдебен ред.
На основание чл. 65 от ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Силистра, в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тутракан. Обжалването не спира изпълнението на акта.
Заповедта да се връчи на Господин Иванов Димчев от гр. Тутракан, ул. Силистра по реда на чл. 61 от АПК.
Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУП гр. Тутракан за съдействие при нейното изпълнение.
Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан и да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан.
VІІ. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на …………………………………………………………………………………………………...
 
 
Кмет на Община Тутракан  П/П
                                                                                                              Д-р Димитър  Стефанов