Заповед № РД-04-238 /28.02.2014г.

28/2/2014
З А П О В Е Д
 
№ РД-04-238 /28.02.2014г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.50 и 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година,чл.41а и 416 от Закона за народната просветавъв връзка с Постановление № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
 
 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

І. Формула за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетпо единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2014година, за дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч.подготвителни групи":
 
СФ = ОК +ДУПР+ДИГ
 
ОК = (91.724% х СЕРС1,2,3),
ДУПР = СЕРС1,2,3  х 7,076%,  
ДИГ= (((СЕРС1,2,3 х 1.2%) xБДИГ n) :ОБДИГ),където:
СФ
– средства по формула за деца в ЦДГ и ОДЗ
ОК
- основен компонент
ДУПР
–  добавка за условно-постоянни разходи-задължителна добавка по чл.41а. ал.6 от ЗНП определян с чл.13 от ПМС № 3/5.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ 2014 г./ – общият размер на добавката е 7,076% от средствата от единния разходен стандарт за 311 дейност(СЕРС1,2,3 х 7,076%). Всяко детско заведение получава по 17 000лв.
ДИГ
– добавка за деца в изнесени групи
ЕРС1
– единен разходен стандартдеца в  яслена група в ОДЗ – 1080,00 лв.
БД 1
– брой деца в яслена група в ОДЗ
ЕРС2
– единен разходен стандартдеца от 3 до 4 години включително – 1540,00 лв.
БД 2
– брой деца в ЦДГи ОДЗ от 3 до 4 години включително
ЕРС3
– единен разходен стандартна деца в подготвителна група/5 и 6 г/ – 1783,00 лв.
БД 3
– брой деца в ЦДГ и ОДЗ  в подготвителна група
СЕРС1,2,3
-средства  от ЕРС за 311 дейност=(ЕРС1  х БД + ЕРС 2 х БД  + ЕРС 3 х БД 3)
ОБДИГ
–  общ брой деца в изнесени групи на всички детски заведения
БДИГ n
–  брой деца в изнесени групи на съответното детско заведение
 
ІІ.На 100% към средствата на съответната детска градина за дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч.подготвителни групи", без да се разпределят по формула, се прибавят:
1. Добавката за  подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас/ДПХ(ПГ и І-ІV)/се разпределя с първоначалния бюджет на детското заведение.
ДПХ(ПГ и І-ІV)= ЕРС дпх(ПГ и І-ІV)хБДУ( ПГ и І-ІV)., където:
 
ЕРС дх(ПГ и І-ІV– единен разходен стандарт за добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас = 72,00 лв.
БДУ( ПГ и І-ІV)– брой на деца от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас
 
2. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини —ДДУ( рп)
Добавката е в размер на 318 лв. на дете/ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в детска градина/ и е определена с Решението на МС за определяне на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2014 г.. Добавката се предоставя на детско заведение/училище, в което интегрирано се обучава дете/ученик на ресурсно подпомагане.Същата се включва в бюджета на съответното детско заведение/училище над средствата по формулата и се изчислява както следва:
ДДУ( рп= ЕРС хБДУ( рп)., където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 318.00 лева
БДУ( рп)– брой  на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище и детска градина
Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези деца/ученици.
 
ІІІ. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните компоненти на формулата, в т.ч. на резерва:
1.Добавката за условно постоянни разходи(ДУПР)-общият размер на добавката е 7,076% от средствата от единните разходени стандарти за 311 дейност. Всяко детско заведение получава по 17 000лв.
2. Добавката за деца в изнесени групи(ДИГ)е в размер на 1,2% от средствата отединните разходени стандарти за 311 дейност. Разпределя се пропорционално на броя на децата в изнесените групи.
3. Във формулата няма резерв за нерегулярни разходи, поради което всяко детско заведение заделя средства за  изплащане на обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения, възнаграждения на учители заместващи педагогически персонал в платен годишен отпуск след майчинство, възнаграждения на персонал, нает в новооткрити групи  и за новопостъпили деца през  2014година
 
ІV.Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини:
1.Разпределението на средствата по бюджета на община Тутракан за 2014 год. за
дейностите от Единната бюджетна класификация, за които средствата се определят на база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на броя на децата и размери,
определени с единните разходни стандарти за 2014 год. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 год.
2. За разликите между разчетния брой деца, предвиден със ЗДБРБ за 2014 год. и
броя на децата по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2014 год., до
извършването на корекции по реда на чл.25 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 год. община Тутракан прилага изискванията на чл.25, ал.2 от същото постановление.
3.При промяна в броя на децата към 30.09.2014 г. за учебната 2014/2015 г., със съгласието на над 51% от директорите на детските заведения – когато към началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-голям брой деца  в някои звена и при намаление на броя на децата в други звена.
4. Утвърдената формула за разпределение на бюджетните средства не се променя през бюджетната година. Корекции в разпределение на бюджетните средства по утвърдената формула се правят в следните случаи:
ü      при промяна в размера на единния разходен стандарт– пропорционално на времето за което е извършена промяната, на база реален брой деца към датата на промяната – по формулата.
ü      при извършени корекции от Министерство на финансите;
ü      при промяна в броя на децата в началото на учебната 2014/2015 година
ü      спрямо края на учебната 2013/2014 година при условие, че бъде извършена корекция по бюджета на община Тутракан, в частта функция „Образование” от Министерство на финансите,като средствата се увеличават/намаляват, пропорционално на броя на децата.
5. Добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище, се разпределя еднократно за бюджетната година, считано от 01.01.2014 г, след получаване информация от ПРБК за броя на учениците по училища.
6. Добавката за  подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас се разпределя с първоначалния бюджет на училището.
7. Добавката за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на обхванатите ученици от І, ІІ ,ІІІ и ІV клас, с изключение ученици в средищни училища, се разпределя еднократно за бюджетната година, считано от 01.01.2014 г.
V. На директорите на детските градини и обединени детски заведения като второстепенни разпоредители се предоставят освен средства по формулата и други средства, като :
1.Целеви :
üкомпенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;
üсредствата за спорт на учениците по ПМС №129/11.07.2000г.;
üсредства за безплатни учебници от I до VII клас и на децата от подготвителните групи;
üсредства по НП за развитие на образованието.
üДруг средства с целеви характер
2.  Средства от:
2.1 . Установеното към края на 2013г.  превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното детско заведение;
2.2. Собствени приходи на детското заведение;
2.3. Дължимите към бюджета на детското заведение средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджет към 31.12.2013г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на детското заведение могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
– остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
– собствени приходи;
– субсидия – по формула.
ІІ. Директорите на училища извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация за извършените промени на първостепенния разпоредител в срок до последното число на последния месец от тримесечието. За последно тримесечие на годината компенсираните промени се извършват не по-късно от 10 декември; информацията до ПРБ - не по-късно от 13 декември.
Компенсираните промени между дейности могат да се правят на ниво училищен бюджет от директора на основание чл.41б ал.1, т.2 от ЗНП.
ІІІ. Директорите на общинските детски градини към първо число на всеки календарен месец  да установят евентуално наличие на просрочени финансови задължения.
ІV. Директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, представят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на делегирания бюджет.
V. Директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, предоставят информация на първостепенния разпоредител за всички промени, отнасящи се до: численост на персонала, индивидуални трудови възнаграждения, средна брутна работна заплата, незаети работни места, работещи пенсионери (в условията на законоустановени норми), брой на групите и на децата в групите и движение на децата в срок до 5–то число след края на месеца, за който се отнася промяната. Информация за движението на децата се предоставя на ПРБ в сроковете, определени в ППЗНП. При всяка промяна на „Списък-образец №2” се предоставя заверен образец от началника на РИО на МОН – Силистра и на първостепенния разпоредител.
           VІ. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово управление и контрол.
VІІ. Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си в съответствие с Единната бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форма, съдържание и срокове, определени от първостепенния разпоредител.
VІІІ. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.
ІХ. При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на съответните организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на нарушението.
 
 Д Е Л Е Г И Р А М:

1. Право на директорите на общинските детски градини, прилагащи системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, включително приходи от имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските детски градини и обединени детски заведения и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Василева – Заместник–кмет на община Тутракан.
 
 
 
 
 
Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове