Стратегия МИРГ

20/5/2011

Стратегия за местно развитиена Местна инициативна рибарска група
„Главиница – Тутракан – Сливо поле”

 

Резюме

 
 

Територия на Рибарската област

Територията на Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” обхваща цялата административна територия на трите общини в състава й: Главиница, Тутракан и Сливо поле. Общата площ на територията е 1 231 кв.км. Общото население на РО е 44 401 жители. 

Териториална идентичност:

 • Трите общини са „изостанали селски” и „изостанали гранични райони” за планиране съгласно Закона за регионалното развитие;
 • Равнинен релеф, умерено-континентален климат, разположена по поречието на 64-километров участък на десния Дунавския бряг;
 • Наличие на естествени крайбрежни влажни зони, разнообразие на биологични видове;
 • Водещ икономически сектор – земеделието;
 • Рибарството - традиционен поминък в региона;
 • Територия, която неизменно се свързва с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските работилници;
 • Липсва регистрирано сдружение или организация на рибарите;
 • Територия с хилядолетно съществуване, с културно и историческо наследство с международно значение.

Структура на МИРГ

Местната инициативна рибарска групае регистрирана катоюридическо лице, създадено с цел осъществяване на дейност в обществена полза и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). МИРГ е създадена като публично-частно партньорство с участници от трите обществени сектора: публичен, бизнес и граждански. Сдружението се състои от 26 членове, от които 12 юридически и 14 физически лица.
 
Органите на управление на сдружението са:
1. Общото събрание – колективен върховен орган на Сдружението (26 членове);
2. Управителният съвет – управителен орган на Сдружението (9 членове).
 
Оперативното звеното на МИРГ, което ще отговаря за ежедневното функциониране на организацията, се състои от Управител, Координатор проекти и Технически асистент.
 
Седалището на сдружението е гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №.31.
 

Цели и приоритети

 
Стратегически цели на Стратегията:
Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността в рибарския сектор чрез подобряване на ефективността на заетите в сектор рибарство и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура.
Стратегическа цел 2: Насърчаване на местното предприемачество и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарската област.
Стратегическа цел 3: Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.
 
Приоритетни оси:
 
I.  Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор
Мерки:
1.1. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура
1.2. Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи
 
II. Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите
Мерки:
2.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта
2.2. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции
 
III.  Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности
Мерки:
3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”
3.2. Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство
 
IV. Техническа помощ и управление на МИРГ
Мерки:
4.1. Текущи разходи за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие
 

Мерки

 
Мярка 1.1. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура”
Дейности:
 • Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия към производство на висококачествени продукти и продукти с добавена стойност
 • Производство и/или маркетинг на нови продукти
 • Прилагане на нови технологии (иновации)
 • Производство на продукти с високо качество за запълване на пазарни ниши
 • Сертифициране на качеството, етикиране
Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 20 000 – 75 000 евро; 18 м
 
Мярка 1.2. Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи
Дейности:
 • Създаване на рибни борси и модернизиране на съществуващите търговски пунктове за риба
 • Проучване на нови пазари, извършване на маркетингови анализи и проучвания
 • Промотиране на продукти, уловени или произведени по методи, щадящи околната среда
 • Дейности за популяризиране консумацията на местни продукти от риболов и аквакултура в РО и извън нея
Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 20 000 – 75 000 евро; 18 м
 
Мярка 2.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта
Дейности:
 • Инфраструктура, насочена към експлоатирането на крайбрежните зони и зоните край язовири
 • Дребномащабна инфраструктура за подобряване средата на живот в рибарската област
 • Реставрация и развитие на рибарски селища и рибарски махали
 • Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения
Бенефициенти: Публичен сектор (до 100% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 75 000 – 255 000 евро; 14 м
 
Мярка 2.2. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции
Дейности:
 • Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на заетите лица в сектор „Рибарство”, вкл. в съпътстващи икономич. сфери
 • Подобряване на безопасността и условията на труд
Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 5 000 – 25 000 евро; 12 м
 
Мярка 3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”
Компонент 1: Публичен сектор
Дейности:
 • Създаване на местни туристически информационни центрове
 • Проекти за създаване и обновяване на обекти за настаняване с малък капацитет – до 40 легла
 • Специализирани обучения в училище на рибарски занаят
 • Проекти, свързани с дребномащабна инфраструктура, популяризираща природните забележителности и културно наследство, природни и културни паметници
Бенефициенти: Публичен сектор (до 100% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 75 000 – 255 000 евро; 15 м
 
Компонент 2: Частен сектор
Дейности:
 • Разработване на: -  рибни ресторанти; - къщи за гости; - форми на риболовен туризъм; - спортен риболов
 • Създаване на нови туристически продукти
 • Насърчаване на Еко туризма
 • Посещения и участие на специализирани борси за туризъм
 • Дейности, свързани със занаятчийско производство, в сферата на традиционното изкуство и извън него, различни от рибарството
 • Проекти, свързани с окончателното или временното прекратяване на риболовната дейност на лица, упражняващи стопански риболов
Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 20 000 – 75 000 евро; 18 м
 
Мярка 3.2. Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство
Дейности:
 • Подпомагане на местни инициативи при зарибяване и опазване на защитени видове
 • Създаване на ефективна информационна мрежа относно използването и опазването на рибните ресурси
 • Създаване на учебни програми и въвеждане в училищата – за опазване на средата, за устойчив риболов, за запазване на традициите на рибарския поминък
 • Съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците
Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)
Размер и продължителност на проектите: 5 000 – 15 000 евро; 12 м
 
Мярка 4.1. Текущи разходи за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие
Дейности:
 • Текущи разходи
 • Експертна помощ
 • Дейности за информация и публичност
Бенефициенти: Органите на МИРГ
Продължителност на проектите: Текуща