Новини

15.03.2023 - ПРОЕКТ: BG05SFPR002-2.002-0067-C01; „Укрепване на капацитета на община Тутракан“ Програма “Развитие на човешките ресурси”2021-2027 Прочети повече...
07.03.2023 - Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина” за осветление на сгради и паметници Прочети повече...
20.01.2023 - Информация относно кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищен сграден фонд Прочети повече...
18.08.2022 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Прочети повече...

Обяви

  • 20.03.2023 - Военно окръжие ІІ степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-194/07.03.2023г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани Прочети повече...
  • 14.03.2023 - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ОБЩИНА ТУТРАКАН)" Прочети повече...
  • 09.01.2023 - ЗАПОВЕД № РД-04-43/09.01.2023г, относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 03527.102.96 с площ от 103 (сто и три) кв.м. с НТП: „ За селскостопански, горски, ведомствен път“ , местност „ АНТИМОВСКИЯ БЛОК“ по КККР на с. Белица Прочети повече...

Съобщения

  • 28.02.2023 - 10.05.2023 Г. 17.00 ЧАСА - КРАЙНА ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ Прочети повече...
  • 22.02.2023 - Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно- социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Прочети повече...
  • 21.02.2023 - График за изпълнение на дейностите по залавяне и обработване на безстопаствените кучета в община Тутракан за 2023г. Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд