Новини

28.04.2022 - Започнаха обученията за доброволци в село Белица Прочети повече...
13.01.2022 - СЪОБЩЕНИЕ - Община Тутракан ще раздаде безвъзмездно 500 бр. компостери за домашно компостиране. Желаещите да кандидатстват граждани трябва да са жители на община Тутракан и собственици на имот в община Тутракан, върху който ще разположат контейнера, и той да не е в режим на етажна собственост. Прочети повече...
10.01.2022 - Стартира ежегодният конкурс за 2022г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Прочети повече...
08.12.2021 - Проведоха се встъпителни пресконференции по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово". Прочети повече...

Обяви

  • 20.05.2022 - З А П О В Е Д №РД-04-458/20.05.2022г., Относно: спечелил търга / с. Цар Самуил Прочети повече...
  • 20.05.2022 - З А П О В Е Д №РД-04-459/20.05.2022г., Относно: спечелил търга / с.Цар Самуил Прочети повече...
  • 20.05.2022 - З А П О В Е Д №РД-04-451/20.05.2022г., Относно: спечелил търга / с.Цар Самуил Прочети повече...

Съобщения

  • 27.04.2022 - Заповед № РД 04-107-47-2/14.04.2022 г. на ОД "Земеделие", Силистра, за изменение на Заповед № РД 04-107-47/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие", Силистра.  Прочети повече...
  • 19.04.2022 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-351/18.04.2022г.(публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ Прочети повече...
  • 19.04.2022 - С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28.03.2019г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-352/18.04.2022г.(публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот № VI с площ от 1186,00 кв.м. в кв. 52 по плана на с. Цар Самуил Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд