Новини

28.10.2020 - Община Тутракан реализира два проекта по Национална Кампания „Чиста околна среда -2020г.”, финансирана от ПУДООС към МОСВ Прочети повече...
24.09.2020 - Конференция на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” Прочети повече...
18.09.2020 - Насладете се на "Виртуална разходка" из Тутракан  Прочети повече...
08.09.2020 - Покана за участие във фокус група на територията на Община Тутракан Прочети повече...

Обяви

  • 16.02.2021 - Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” Прочети повече...
  • 16.02.2021 - Стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Прочети повече...
  • 14.01.2021 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА /ПИРО/ТУТРАКАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г. Прочети повече...

Съобщения

  • 08.02.2021 - Разпределение на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "пасище, мера" от общинския поземлен фонд по реда на чл.37 "И" ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Прочети повече...
  • 01.02.2021 - ЗАПОВЕД № РД-04-98/01.02.2021 - Подновява се дейността на следните институции  Прочети повече...
  • 01.02.2021 - ЗАПОВЕД № РД 04-99/01.02.2021 - Разрешавам провеждането на кооперативен пазар (битак) на територията на Община Тутракан  Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд