Новини

21.07.2021 - Заключителна пресконференция по „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“ Прочети повече...
14.07.2021 - ФЕСТИВАЛ "ОГНЕНИЯТ ДУНАВ" 28-31 ЮЛИ 2021  Прочети повече...
14.04.2021 - Община Тутракан подписа Административен договор Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, №BG16M1OP002-3.029 Прочети повече...
22.03.2021 - Одобрени са четири проекта на Община Тутракан по Национална Кампания „Чиста околна среда -2021г.”, финансирана от ПУДООС към МОСВ Прочети повече...

Обяви

  • 31.03.2021 - ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ” Прочети повече...
  • 16.02.2021 - Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” Прочети повече...
  • 16.02.2021 - Стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Прочети повече...

Съобщения

  • 26.07.2021 - Организация на движението по време на провеждането на фестивала "Огненият Дунав"  Прочети повече...
  • 31.05.2021 - Временни противоепидемични мерки на територията на Община Тутракан, считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г Прочети повече...
  • 12.04.2021 - График по землища за Общинска служба земеделие Тутракан, кампания 2021 година Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд