Новини

14.05.2019 - Информационни срещи на СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле" - с.Цар Самуил и с.Голямо Враново на 22.05, с.Нова Черна и с.Бръшлен на 23.05 Прочети повече...
08.05.2019 - Покана за двудневно обучение - 17 и 18 май в гр.Сливо поле, 19 и 20 май в гр.Тутракан Прочети повече...
09.04.2019 - Покана за две двудневни обучения на местни лидери относно подготовка на проекти Прочети повече...
22.03.2019 - П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "МИГ ТУТРАКАН- СЛИВО ПОЛЕ" Прочети повече...

Обяви

  • 12.09.2019 - Заповед №РД-04-1401/12.09.2019г. за публичен търг с явно наддаване за помещение с площ от 24, 64 кв.м в с. Старо село Прочети повече...
  • 05.09.2019 - Заповед №РД-04-1386/05.09.2019 за спечелен търг с явно наддаване за продажба на имот №73496.500.1421 Прочети повече...
  • 02.09.2019 - Заповед за спечелил търг, за продажба на имот № 73496.501.3379 Прочети повече...

Съобщения

  • 10.09.2019 - Изнесени приемни дни на областния управител Прочети повече...
  • 27.08.2019 - Съобщение по чл.69 от НРПУРОИ за непроведен търг, обявен със Заповед №РД-04-1279/08.08.2019Г. Прочети повече...
  • 21.08.2019 - СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН Прочети повече...
д-р Димитър Венков Стефанов - кмет на
Община Тутракан, област Силистра
Телефон: 0866/6-06-01 вътр. 102
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд