Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№АО-5814/09.12.2022г. за нови дейности на територията на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици в с.Шуменци,общ.Тутракан-изграждане и технологично оборудване на птицикладница,изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и прециствателна станция за отпадъчни води в ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци,общ. Тутракан.

23/12/2022