Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ от Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор № 69078.150.57 по КК и Кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ с мощност да 130KW.

13/12/2022
 

Прикачени файлове