Формули и правила за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ по стандарти за финансиране и нормативи на делегираните от държавата дейности по образование за 2022г.

13/5/2022