ОБЯВА - Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ)

7/3/2022
 
ОБЯВА - Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ)
ОБЯВА
 
На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, във връзка с Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около  Тръбен кладенец  „СК Цар Самуил –ВиК Силистра –Цар Самуил”  находящ се в поземлен имот с идентификатор 78238.50.492 (стар номер 000255, м. „До селото”, с.Цар Самуил, община Тутракан , област Силистра , уведомявам лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси II и III, че могат да се запознаят с проекта,  който е на разположение в:
Общинска администрация Тутракан – всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, ул. „Трансмариска” № 31, стая № 17 за периода 07.03.2022 год. – 07.04.2022 год.
Писмени становища и възражения се приемат в Общинска администрация Тутракан, до 07.04.2022 год.