Одобрено проектно предложение „Закупуване на технически средства: преносими компютри за деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип без увреждания „Мечта”, гр. Тутракан" на обща стойност 6 500.00 лева

25/8/2020

          С Решение на Управителния съвет на Фонд “Социална закрила”- Министерство на труда и социалната политика, протокол №18  от 14.08.2020 г., е одобрено проектно предложение Закупуване на технически средства: преносими компютри за деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип без увреждания  „Мечта”, гр. Тутракан" на обща стойност   6 500.00 лева. Проектът се финансира от Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги  от  I  до  XII клас   и  предвижда закупуване на 10 броя преносими компютри с лицензиран софтуер и печатащо устройство за децата от ЦНСТ„Мечта“ – Тутракан.

        Целта на проекта е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, настанени в ЦНСТ „Мечта“ през учебната 2020/2021 година, успешното им     дистанционно обучение, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност  и по-активно социално включване.