Промени в Закона за енергетиката

17/7/2020

  Община Тутракан уведомява всички заинтересовани страни, че съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1-ви октомври 2020г., всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами избират доставчик на електрическа енергия, при оптимални за тях условия.

Подробна информация във връзка със Закона за енергетиката, може да откриете на интернет страницата на Министерството на eнергетиката https://www.me.government.bg/bg

7600 Тутракан, ул. “Трансмарпска”№ 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636, e-mail: tutrakan@b-trust.org