Противоепидемични мерки на територията на Община Тутракан от 19.05.2020г. до 14.06.2020г

19/5/2020
ЗАПОВЕД
РД-04-381
 
  На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал! 9 от Закона за здравето, чл. 73 от АПК, съгласно Заповед № РД-01-270/19.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
  I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Тутракан, считано от 19.05.2020г. до 14.06.2020г.:
 1. Не се разрешават посещенията в:
а)  увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б)  закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито.
  2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и де.) в училища и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) провеждането на обучения от:
аа) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
аб)  провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ав)  провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020г.
аг)       присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 12.
   3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.
   4. Детските ясли и детските градини остават затворени до 21.05.2020г. включително.  
   5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Фитнес центровете остават затворени до 00.00 часа на 18.05.2020г.
   6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
   7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
   8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
   9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
   10. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
   11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
   12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.202Ог. на Министъра на здравеопазването.
   II. Отменям моя Заповед № РД-04-377/18.05,2020г..
Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.
Контролът по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам лично и съвместно с Даринка Иванова - Заместник-кмет на Община Тутракан, със Секретаря на Община Тутракан, и с органите на РУП - Тутракан.
Настоящата заповед да се съобщи на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Тутракан за сведение и изпълнение.
 
Заповедта да се съобщи на всички институции, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.
Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се постави на мястото, определено за поставяне на обяви и съобщения в сградата на Община Тутракан.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване пред Административен съд - Силистра.
 
Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове