Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници

5/5/2020
ОБЩИНА  ТУТРАКАН
 
ЗАПОВЕД
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-249/03.05.2020г., за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01- 144/22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., Заповед № РД- 01-195/10.04.2020г., Заповед №            РД-01-197/11.04.2020г., Заповед №               РД-01-
225/20.04.2020г., Заповед № РД-01-228/21.04.2020г., Заповед № РД-01-238/26.04.2020г. и Заповед № РД-01-247/01.05.2020г. и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната
НАРЕЖДАМ:
ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-04-275/13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД- 04-334/22.04.2020г., както следва:
  1. Създават се т. 1а:
„1а. Като изключение от т. 1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
а)  разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
б)  обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
в)  да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
г)  да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.”
  1. Създава се т. 2а:
„2а. Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки (в т.ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения”
  1. Създава се т. 5а и 56:
„5а. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.
56. Допускат се посещенията на басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:
а)  провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;
б)  осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;
в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;
г)  тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най- малко на всеки един час;
д)  осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
е)   ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;
ж)   дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);
з)  създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);
и)           разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

й) недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за

деца.”

Заповедта влиза в сила от 04.05.2020г., с изключение на т. 1, която влиза в сила от 06.05.2020г.

Заповедта да се съобщи на всички институции, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Даринка Иванова
Заместник-кмет на Община Тутракан.

 

Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове