Преустановяват се посещенията на открити и закрити обществени места

27/4/2020

ЗАПОВЕД

Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-239/26.04.2020г. за изменение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020г., Заповед № РД-01-167/30.03.2020г., Заповед № РД-01-188/09.04.2020г. и Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването и обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19 на територията на страната, въвеждам следните противоепидемични мерки:

НАРЕЖДАМ:

ИЗМЕНЯМ, считано от 27.04.2020г., т. 1 от Заповед № РД-04-286/21.03.2020г., както следва:

„ I. Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а)   носенето на предпазни маски;

б)    спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в)   влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;

г)    използване на обозначените маршрути за разходка;

д)    забрана употребата на алкохол;

е)    избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

ж)   съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се нова т. 1 а:

1а. Посещенията на градински паркове и градини се разрешава само на следните

лица:

а)   деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден.

б)   собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 часа всеки ден.”

Кметовете на населени места и кметски наместници следва да създадат необходимата организация за прилагане на горните мерки, съобразно спецификата на съответните градски паркове и градини на територията на съответното населено място, при спазване на съответните противоепидемични мерки.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам лично и съвместно със Секретаря на Община Тутракан, и Началника на РУП – Тутракан.

 

 

Настоящата заповед да се съобщи на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Тутракан и Началника на РУП - Тутракан за сведение и изпълнение.

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се постави на мястото, определено за поставяне на обяви и съобщения в сградата на Община Тутракан.

 

Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

Кмет на Община Тутракан

 
 ЗАПОВЕД
№ РД-04-344/28.04.2020г
 
за поправка на очевидна фактическа грешка
на Заповед № РД - 04- 343/27.04.2020г.
След издаването на Заповед № РД-04-343/27.04.2020г. за въвеждането на противоепидемични мерки, се констатира очевидна фактическа грешка в т. 1а.
С оглед на изложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка е чл. 62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, поради очевидна фактическа грешка в текста на т. 1а. от Заповед № РД-04-343/27.04.2020г.
НАРЕЖДАМ:
Текстът на т. 1а. „Посещенията на градински паркове и градини се разрешава само на следните лица:
а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден.
б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 часа всеки ден.”
 
ДА СЕ ЧЕТЕ
 
„Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:
а)  деца до 12 години, задължително е техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки ден.
б)  собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 часа всеки ден.”
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване пред Административен съд Силистра.
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 

Прикачени файлове