ЗАПОВЕД РД-04-322 Маските за лице са задължителни на обществени места.

13/4/2020

 

ЗАПОВЕД

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01 -197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка и Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, с което е обявено извънредно положение, както и предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър- председателя на Република България

НАРЕЖДАМ :

1.   Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в
т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви,
манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена
защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство,
покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени
са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за
обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).

2.     Заповедта е в сила от 13.04.2020г. до 26.04.2020г. включително.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам лично и
съвместно със Секретаря на Община Тутракан и Началника на РУП - Тутракан.

Настоящата заповед да се съобщи на кметовете на кметства и кметските
наместници на територията на Община Тутракан и Началника на РУП - Тутракан за
сведение и изпълнение.

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община
Тутракан и да се постави на мястото, определено за поставяне на обяви и съобщения в
сградата на Община Тутракан

 

Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

Кмет на Община Тутракан

 

Прикачени файлове