Разрешавам провеждането на градски пазар

30/4/2020
ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
ЗАПОВЕД
 РД-04-347 /29.04.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-218/15.04.2020г. за изменение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020г., доп. със Заповед № РД-01- 199/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването
 
НАРЕЖДАМ:
ИЗМЕНЯМ, считано от 29.04.2020г., т.1 от Заповед №-РД-04-336/22.04.2020г.
 
1. Разрешавам провеждането на градски пазар (битак) на територията на Община Тутракан, при следните условия:
1.1. Пазарът следва да се организира в град Тутракан - в имот № 73496.501.3801 - публична общинска собственост, находящ се на адрес: ул. „Гео Милев” и ул. „Ана Вентура”.
1.2. Пазарът може да се организира всяка събота от 07:00 ч. до 13:00 ч.
1.3. Служителите Евгени Алексиев Барбучанов на длъжност „Изпълнител - опазване на околната среда и чистота” и Йорданка Ангелова Методиева на длъжност „Изпълнител - опазване на околната среда и чистота” следва да осигуряват контролиран достъп на клиенти на пазара.
1.4. Отговорните служители по т. 1.3 от настоящата Заповед следва да организират и да контролират спазването на следните противоепидемични мерки:
1.4.1 задължително еднопосочно движение в рамките на пазара, като не допускат престоя на автомобили в имота, освен за товаро-разтоварна дейност;
1.4.2. разполагането на продавачите на дистанция от миниум 2 метра между тях;
1.4.3. предотвратяване струпване на клиенти на по по-малко от 2 метра между тях;
1.4.4. ползването на предпазни средства от продавачи и потребители и спазването на лична хигиена и дезинфекция;
1.4.5. предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.
1.5. Достъп до пазара с цел предлагане на земеделска продукция имат само регистрирани земеделски производители за реализацията на пазара на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция).
 
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично и съвместно със Секретаря на Община Тутракан и началника на РУП - Тутракан. Настоящата Заповед е в сила до изричното и отменяне.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, включително да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан за сведение.
 
Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 
Кмет на Община Тутракан
 
 
 
ЗАПОВЕД
№ РД-04-348 30.04.2020г.
 
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД-01-218/15.04.2020г. за изменение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020г., доп. със Заповед № РД-01- 199/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването
 
НАРЕЖДАМ:
1.     Изменям текста на т. 1.1.1. от Заповед №-РД-04-347/29.04.2020г., както следва:
„1.1. Пазарът следва да се организира в град Тутракан - в имот №73496.501.3801 по КККР на гр. Тутракан - публична общинска собственост, находящ се на адрес: ул. „Гео Милев” и имот № №73496.501.2304 по КККР на гр. Тутракан -частна общинска собственост, находящ се на адрес ул. „Гео Милев” №33.“
2.      Отменям т. 1.1. 5. от Заповед №-РД-04-347/29.04.2020г., както следва:
„1.5 Достъп до пазара с цел предлагане на земеделска продукция имат само регистрирани земеделски производители за реализацията на пазара на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция).“
 
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично и съвместно със Секретаря на Община Тутракан и началника на РУП - Тутракан.
 
Настоящата Заповед е в сила до изричното и отменяне.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, включително да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан за сведение.
 
Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове